Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 6

Tel. stacjonarny 42 636 34 69

Tel. kom. 609 466 555

Informacje o projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII. 2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania VIII.2.1  Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu „LEPSZE JUTRO”  jest  wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 18 m-cy realizacji projektu 50 bezrobotnych osób (20 kobiet i 30 mężczyzn) – mieszkańców województwa łódzkiego,
w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym max. 20 % uczestników stanowić będą bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do ww. osób.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt jest skierowany do 50 osób bezrobotnych  (20 kobiet i 30 mężczyzn), mieszkańców  woj. łódzkiego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończony 30. rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz
  o niskich kwalifikacjach;

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 1. poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 2. szkolenia zawodowe i kursy dla 40 osób w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia w zawodach:
 3. opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnościami;
 4. magazynier,
 5. spawacz;
 6. ślusarz;
 7. kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;
 8. operator i mechanik sprzętu robót ziemnych;
 9. krawiec i pracownicy produkcji odzieży;
 10. kucharz;
 11. fryzjer;
 12. pielęgniarka i położna

Ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu).

 • płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy dla co najmniej 25 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 25 osób (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 2950,00 zł/m-c);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (Regulamin projektu) i formularz rekrutacyjny dostępne w pliku do pobrania  oraz  w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

od 14.10.2019r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj. 50):

– w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00 – biuro projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, tel. (42) 637 01 78, 609 466 688

– pocztą tradycyjną na ww. adres biura projektu;

– pocztą elektroniczną na adres: lepszejutro@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Szczegóły dotyczące zasad udziału w projekcie  „LEPSZE JUTRO” i przewidzianych form wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.